مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: مهین لطفی, کریم ناصری, نسرین مقیمی, عزت الله رحیمی, رکسانا یغمایی
کلیدواژه ها : تخمدان پليكيستيك - اختلال تحمل گلوکز - ديابت - نازايي
: 15734
: 22
: 0
ایندکس شده در :
زمينه و هدف: از جمله اختلالات متابوليك در بيماران سندرم تخمدان پليكيستيك مربوط به متابوليسم كربوهيدراتها است. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط سندرم تخمدان پليكيستيك و عدم تحمل گلوكز در مراجعين به درمانگاههاي تخصصي زنان در شهر سنندج انجام شد.روش بررسي: نوع مطالعه تحليلي با طراحي همگروهي تاريخي بود، گروه مواجهه شامل 126 نفر از زنان در سنين باروري بود كه بر اساس معيارهاي باليني، سونوگرافي و آزمايشگاهي مبتلا به سندرم تخمدان پليكيستيك بودند. گروه شاهد (غير مواجهه) شامل 126 خانم مراجعه كننده به درمانگاه در همان زمان بود كه مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك نبوده، و معيارهاي تشخيصي آن را نداشتند اين افراد از نظر سن ، قد ، وزن، تعداد حاملگي، روش جلوگيري از بارداري، سابقة سقط و سابقة مردهزايي با گروه مواجه همسان شدند. پس از انتخاب گروهها، دادههاي مورد نياز از طريق مصاحبه و معاينه اخذ و در يك برگ چك ليست ثبت شد. سپس از تمامي افراد گروه مواجهه و گروه شاهد تست خوراكي تحمل گلوكز ( Oral Glucose Tolerance Test )و آزمايشات FSH و LHگرفته شد. دادهها پس از ثبت وارد محيط نرمافزار SPSS شده و با استفاده از اين نرمافزار و تست كاي دو و تست T نسبت به تجزيه و تحليل دادهها اقدام شد.يافتهها: يافتهها بيانگر آن بود كه سطح سرمي قند ناشتاي خون و قند پس از 1 ساعت از انجام تست تحمل گلوكز در هر دو گروه از لحاظ آماري اختلاف معنيداري نداشت، ولي ميانگين قند پس از ساعتهاي 2 و 3 از انجام تست در دو گروه با هم متفاوت بود (03/0p<). همچنين تست تحمل گلوكز مختل با سندرم تخمدان پليكيستيك رابطه داشت (17 نفر در گروه مواجهه در مقابل 2 نفر در گروه كنترل (01/0p<، 01/37
نویسندگان: نسرین مقیمی, ابراهیم قادری , وحید یوسفی‌نژاد , نازیلا درویشی
کلیدواژه ها :
: 8311
: 11
: 0
ایندکس شده در :